[1]
سانو ق. م., "quot";, CITJ, م 14, عدد 55, ص 11–46, 2009.